Informasjon om presseomtale av Veidrift AS vedr varsel om heving av driftskontrakt 0203 Follo 2015-2020

Veidrift AS har mottatt et varsel fra Statens vegvesen knyttet til selskapets kontrakt på drift og vedlikehold av vei i Follo. Det vil om kort tid komme en artikkel i Østlandets Blad vedrørende dette varselet.

Mange av de påberopte forholdene knytter seg til vinterdriften 2017/2018 og til oppdrag som ble utført av en av våre underleverandører. Disse forholdene ble rettet i februar 2018, lenge før varselet ble mottatt. Veidrift stiller spørsmålstegn til hvorfor Statens vegvesen sender hevningsvarsel basert på forhold som allerede er ryddet opp i. Veidrift kan imidlertid konstatere at varselet bygger på en rekke faktiske feil og viktige utelatelser.

For Veidrift AS er trafikksikkerhet det absolutt viktigste kriteriet i alt det arbeidet vi gjør. Ingen ting er viktigere for Veidrift enn å sørge for trygge veier og trygg ferdsel for alle. Derfor går vi nå grundig igjennom alle forhold som Statens vegvesen har pekt på i varselet, for å se hvor vi kan bli bedre og lære av eventuelle feil. Veidrift tar oppfyllelse av kontrakten med Statens vegvesen svært alvorlig. Fra det vi kan se er antall ulykker i Follo ned vinteren 2017/2018, rekordlavt for perioden 1999-2018; i den tredje tøffeste vinteren siden 1958.

Veidrift er gitt frist på 4 uker til å rette opp i øvrige ulike forhold som er påpekt av Statens vegvesen som mangler, samt redegjøre for hvordan kontrakten skal oppfylles i årene som kommer. Statens Vegvesen har varslet at de vil vurdere å heve kontrakten dersom mangler ikke er rettet innen fristen.

Veidrift ble gjennom vinteren kjent med at det var avvik i leveransene fra nevnte underleverandør. Veidrift valgte derfor i februar å si opp kontrakten med denne underleverandøren. Veidrift har nå innført nye rutiner, og vil gjennom sommerhalvåret innføre nye data systemer og ytterligere interne rutiner, som innebærer at vi fra nå av vil ha en mye tettere oppfølging av våre underleverandører. På denne måten vil eventuelle avvik oppdages raskere.

De øvrige manglene som Statens vegvesen peker på i varselet vil vi sørge for å besvare innen fristen på fire uker. Veidrift har ikke mottatt noe krav fra Statens vegvesen utover varselet.

Vi har tett dialog med Statens vegvesen i denne prosessen, men kan ikke å gå i detalj på dette før saken har fått en avklaring. Det er en pågående og omfattende gjennomgang av alle forholdene i varselet, og man skal være forsiktig med å konkludere med basis i enkeltstående datapunkter eller forhold som ikke nødvendigvis er representative for måten arbeidet er utført på over perioden. Faktum i saken er på det nåværende tidspunkt ikke avklart eller tilfredsstillende belyst.

Vi ønsker å være tydelige på at:

  • For Veidrift er trafikksikkerhet det absolutt viktigste kriteriet i alt det arbeidet vi gjør. Ingen ting er viktigere for Veidrift enn å sørge for trygge veier og trygg ferdsel for alle. Vinteren 2017/2018 var svært snørik i Follo. Værmessig var det den tredje tøffeste vinteren siden 1958. Veidrift la ned betydelige ressurser for å sikre trafikksikkerheten i Follo denne vinteren. I lys av den ekstra innsatsen vi la ned, er det oppløftende å registrere at antall veitrafikkulykker i vintermånedene 17/18 er på et rekordlavt historisk nivå
  • Veidrift har brukt store ressurser på vinterdriften i Follo for å sikre trygge veier til tross for store snømengder og glatte veier. Vi har hatt betydelige underdekning på våre merkostnader, slik at vi kunne sikre trygg trafikkavvikling i alle våre driftskontrakter
  • Antall veitrafikkulykker per måned viser en kontinuerlig nedadgående trend i Follo for hele perioden Veidrift AS har hatt driftsansvaret

For øvrig gjør vi oppmerksom på:

  • Forholdene rundt brøyting av Ev-6 (Rode 1) gjelder en underleverandør som ikke lenger jobber for Veidrift AS. Disse forholdene gjelder blant annet bruk av dobbel GPS, enheter, førerrett, avskilting grunnet periodisk kjøretøykontroll, og bomstasjon ved fylkesgrensen med videre. Avtalen med denne underleverandøren ble hevet i februar 2018.
  • I relasjon til brøytehastighet er brøyting i hastigheter over 70 km/t relatert til kun 6,5 km brøyting av totalt 7916 km brøytekilometer. Underleverandøren skal uansett ikke brøyte i slike hastigheter
  • Antallet brøytebiler som benyttes ved enhver anledning avhenger av lokale værforhold i kontraktsområdet. Det er ikke slik at man alltid skal rykke ut med samtlige biler. Det er heller ikke samfunnsøkonomisk hensiktsmessig å legge dette til grunn for driftsavtalene, da merverdien er begrenset sett i forhold til merkostnaden. Motorveier har imidlertid spesielle krav til brøytemetode som av hensyn til trafikksikkerheten må følges, og som dermed gir mindre rom for slike vurderinger
  • Veidrift AS vant driftskontrakten med en anbudspris på NOK 289 millioner. Øvrige anbud var Mesta på 300 MNOK, Veidekke på 326 MNOK, Vaktmesterkompaniet på 340 MNOK, og Isachsen på 356 MNOK. Tilbudsprisen relaterer seg til driftskostnader over hele femårsperioden for driftsavtalen.

Kontaktpersoner

Frank Stabu

Øyvind Stokkedal